G.I.

Exclusive to Bidvest Waltons.

Boardroom Tables :

01 - BGI01 2800 x 1250 8-10 Seater table
02 - BGI02 3300 x 1300 10 Seater table
03 - BGI03 3800 x 1350 12 Seater table
04 - BGI04 4500 x 1800 14 Seater table
05 - BGI05 5000 x 1850 16 Seater table
06 - BGI06 6000 x 2000 18 Seater table
07 - BGI07 6500 x 2050 20 Seater table
08 - BGI08 7500 x 2200 22 Seater table
09 - BGI09 8000 x 2300 24 Seater table
10 - BGI10 9500 x 2400 28 Seater table
11 - BGI11 10500 x 2550 30 Seater table
12 - BGI12 12000 x 3000 36 Seater table

Standard Finishes

V Cherry
V Mahogany
V Maple
V Oak

Optional Finishes