Excellence 32

A - Desk Shell 2000 x 1000E3M01MV OV CV WV
B - Desk Shell 1800 x 900E3M02MV OV CV WV
C - Desk Shell 1500 x 900E3M03MV OV CV WV
D - Desk Shell 1200 x 900E3M04MV OV CV WV
E - Desk L Combination RHS 2200 x 2000E3M05MV OV CV WV
F - Desk L Combination LHS 2200 x 2000E3M06MV OV CV WV
G - Desk L Combination RHS 2000 x 2000E3M07MV OV CV WV
H - Desk L Combination LHS 2000 x 2000E3M08MV OV CV WV
I - Extension Open L Attached RHS 1200 x 600E3M21MV OV CV WV
H - Extension Open L Attached LHS 1200 x 600E3M22MV OV CV WV
J - Extension L DH Pedestal Attached RHS 1200 x 600E3M23MV OV CV WV
K - Extension L DH Pedestal Attached LHS 1200 x 600E3M24MV OV CV WV
L - Extension Open L Attached RHS 900 x 600E3M25MV OV CV WV
M - Extension Open L Attached LHS 900 x 600E3M26MV OV CV WV
N - Extension L DH Pedestal Attached RHS 900 x 600E3M27MV OV CV WV
O - Extension L DH Pedestal Attached LHS 900 x 600E3M28MV OV CV WV
P - Mobile Pedestal P/p 3 Std DrwE3M41MV OV CV WV
Q - Mobile Pedestal P/p Std Drw Deep FilerE3M42MV OV CV WV
R - Cabinet 4 Drawer Filing 1380 x 630 x 520wE3M43MV OV CV WV
S - Cupboard Systems HD 1500H x 900W x 450DE3M44MV OV CV WV
T - Cupboard Systems Glass HD 1500H x 900W x 450DE3M45MV OV CV WV
U - Cupboard Systems RD 1500H x 1200W x 600DE3M46MV OV CV WV
V - Wall Unit Open Center 1900H x 900W x 360DE3M47MV OV CV WV
W - Wall Unit Half Glass 1900H x 900W x 360DE3M48MV OV CV WV
X - Wall Unit Full Glass 1900H x 900W x 360DE3M49MV OV CV WV
Y - Wall Unit 2 Solid Doors Open Center 1800W x 1200H x 450DE3M50MV OV CV WV
Z - Wall Unit 2 Glass Doors 2 Solid Door 1800W x 1200H x 450DE3M51MV OV CV WV
Z1 - Server 2 Doors 4 Drawer 1800W x 950H x 600DE3M61MV OV CV WV
Z2 - Base Unit 4 Door 1800 x 450 x 730HE3M62MV OV CV WV
Z3 - Bookcase Stack-on 2 Glass Doors Open Center 1800 x 360 x 1170HE3M63MV OV CV WV
Z4 - Boardroom Table 8 Seater 2 Box Bases 2700 x 1200E3M63MV OV CV WV
Z5 - Boardroom Table 4 Seater Box Base 1200 x 1200E3M64MV OV CV WV

Standard Finishes

Optional Finishes