Classique

A - Desk Shell with Inlay 1800 x 900CLA01OV MV CV
B - Desk Shell Plain Top 1800 x 900CLA02OV MV CV
C - Desk Shell Plain Top 1600 x 900CLA03OV MV CV
D - L Extention Plain Top 1300 x 640CLA21OV MV CV
E - 90degLink LHS 900 x 640CLA22OV MV CV
F - 90degLink RHS 900 x 640CLA23OV MV CV
G - Mobile Pedestal Top Drawer Locking 3 Std DrawersCLA41OV MV CV
H - Mobile Pedestal Central Locking P/P 3 Std DrawersCLA42OV MV CV
I - Mobile Pedestal Central Locking P/P 1 Std Drawer Deep FilerCLA43OV MV CV
J - Credenza Roller Door Black 1300 x 640CLA44OV MV CV
K - Pedenza Drawers on LHS 1300 x 640CLA45OV MV CV
L - Pedenza Drawers on RHS 1300 x 640CLA46OV MV CV
M - Credenza Sliding Door 1300 x 640CLA47OV MV CV
N - Wall Unit Open Top 2000H x 900W x 450DCLA61OV MV CV
O - Wall Unit Full Glass 2000H x 900W x 450DCLA62OV MV CV
P - Bookcase Floor Standing Glass & HD 1200H x 1850W x 470DCLA63OV MV CV
Q - Systems Cupboard Roller Door 1500H x 1250W x 640DCLA64OV MV CV

Standard Finishes

V Cherry
V Mahogany
V Oak

Optional Finishes