Excellence 50

A - Desk Shell 2000 x 1000EX501MV OV CV WV
B - Desk Shell 1800 x 900EX502MV OV CV WV
C - Desk L Combination RHS 2200 x 2000EX503MV OV CV WV
D - Desk L Combination LHS 2200 x 2000EX504MV OV CV WV
E - Desk L Combination RHS 2000 x 2000EX505MV OV CV WV
F - Desk L Combination LHS 2000 x 2000EX506MV OV CV WV
G - Extension Open L Attached RHS 1200 x 600EX521MV OV CV WV
H - Extension Open L Attached LHS 1200 x 600EX522MV OV CV WV
I - Extension L DH Pedestal Attached RHS 1200 x 600EX523MV OV CV WV
J - Extension L DH Pedestal Attached LHS 1200 x 600EX524MV OV CV WV
K - Mobile Pedestal P/p 3 Std DrwEX541MV OV CV WV
L - Mobile Pedestal P/p Std Drw Deep FilerEX542MV OV CV WV
M - Cabinet 4 Drawer Filing 1380 x 630 x 520wEX543MV OV CV WV
N - Cupboard Systems HD 1500H x 900W x 450DEX544MV OV CV WV
O - Cupboard Systems Glass HD 1500H x 900W x 450DEX545MV OV CV WV
P - Cupboard Systems RD 1500H x 1200W x 600DEX546MV OV CV WV
Q - Wall Unit Open Center 1900H x 900W x 360DEX547MV OV CV WV
R - Wall Unit Half Glass 1900H x 900W x 360DEX548MV OV CV WV
S - Wall Unit Full Glass 1900H x 900W x 360DEX549MV OV CV WV
T - Wall Unit 2 Solid Doors Open Center 1800W x 1200H x 450DEX550MV OV CV WV
U - Wall Unit 2 Glass Doors 2 Solid Door 1800W x 1200H x 450DEX551MV OV CV WV
V - Server 2 Doors 4 Drawer 1800W x 950H x 600DEX561MV OV CV WV
W - Base Unit 4 Door 1800 x 450 x 730HEX562MV OV CV WV
X - Bookcase Stack-on 2 Glass Doors Open Center 1800 x 360 x 1170HEX562MV OV CV WV
Y - Boardroom Table 8 Seater 2 Box Bases 2700 x 1200EX563MV OV CV WV
Z - Boardroom Table 4 Seater Box Base 1200 x 1200EX564MV OV CV WV
 

Standard Finishes

V Cherry
V Mahogany
V Oak
V Walnut

Optional Finishes